nieuwe homepage foto 3

Onder de schutse van Sint Anna.

Jan Das, ere-hoofdman van Gilde Sint Anna Riethoven, heeft sinds hij bij het gilde gekomen is (1969) vele dagelijkse en historische gebeurtenissen en feiten over het gilde verzameld en opgeschreven. Deze artikelen, verhalen en onderzoeken zijn nu samengebracht tot een boek waarin het reilen en zeilen van het gilde gedurende de laatste 50 jaar maar ook door de eeuwen heen aangeroerd worden.

Het boek draagt de titel ‘Onder de schutse van Sint Anna’. Het wordt mede uitgegeven door de heemkundewerkgroep ‘Van Rijthoven toen tot Riethoven nu’. Hierbij een link naar een ED krantenartikel. https://www.ed.nl/bergeijk/gilde-riethoven-heeft-geen-geheimen-voor-jan-das~a35215ff/.

Boek site

Het voorwoord van het boek.

Lang geleden had ik het plan opgevat om datgene wat wij, gildebroeders en zusters van gilde Sint Anna samen hebben beleefd en opgebouwd, vast te leggen in een boek om te zorgen dat het niet verloren zou gaan. Op de tweede plaats wilde ik ook onze eigen gildebroeders en zusters op een gemakkelijke manier inzicht geven in wat er bekend is omtrent ons gilde en welke zaken in de loop der eeuwen steeds belangrijk zijn gebleken.

Men moet van dit boek dan ook niet verwachten dat het een uitgebreid overzicht geeft van het ontstaan van allerlei gilden en schutterijen en alle politieke achtergronden waardoor de gilden ontstonden en soms ook weer verloren zijn gegaan. Over deze achtergronden zijn diverse uitstekende boeken geschreven, zodat ik dat gedeelte rustig weg kan laten. Alleen om het ontstaan van ons eigen gilde in de tijd te zetten heb ik daarbij in een kort stukje geschiedenis aangegeven wat de redenen van de oprichting kunnen zijn geweest.

De bedoeling van dit boek bestaat voornamelijk uit het beschrijven van alle gebeurtenissen en belevenissen tijdens de opbloei van het gilde in 1968/69 tot 2013. In deze periode is er ontzettend veel gebeurd en heeft het gilde een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Vele gildebroeders en zusters die deze ontwikkeling hebben meegemaakt, zijn nu nog lid van het gilde. Zodoende kon ik voor het beschrijven van gebeurtenissen terugvallen op de herinneringen van mijn medegildebroeders en zusters.

Ik ben me er van bewust, dat dit boek niet volledig is en dat er in de toekomst nog meer te vinden zal zijn in kerkelijke of burgerlijke archieven. Maar wat er tot op heden gevonden is, wordt hier vermeld, zodat iedereen er kennis van kan nemen en kan zien hoe een gilde meer dan 500 jaar is blijven bestaan. Dat verdraagzaamheid en hulpvaardigheid daarbij een grote rol spelen, staat buiten kijf. Soms ben ik bang, dat we tegenwoordig teveel letten op het uiterlijk vertoon en te behalen prijzen, en te weinig op de werkelijke, in het reglement beschreven christelijke waarden zoals naastenliefde, hulpvaardigheid en verdraagzaamheid.

Hoewel deze christelijke beginselen mij wel aanspraken was dat in eerste instantie niet de reden van mijn toetreden tot het gilde. De eigenlijke reden was dat mijn broer Wim steeds maar bij mij bleef aandringen om de overheid te komen versterken nu het gilde in opbloei was. Dat ik reeds jaren met een luchtbuks schoot en mij het schieten met een geweer erg spannend leek was de tweede reden van mijn aanmelding. Pas na bestudering van het oude reglement werden de christelijke beginselen, die nu eenmaal noodzakelijk zijn om als mensen broederlijk samen te leven, steeds belangrijker voor mij, zeker nu het tegenwoordig lijkt alsof alleen geld nog belangrijk is en alle normen steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Het is zoals een gildebroeder tegen mij zei na een prachtige gildedag: 'Als alle mensen zich gedroegen als gildebroeders en zusters, zou het er in de wereld heel anders uitzien'.

Vanaf deze plaats wil ik allen, die mij geholpen hebben, hetzij met archiefstukken, hetzij met herinneringen of verbeteringen in de tekst, van harte bedanken voor hun gewaardeerde hulp. Wim Verheijen wil ik bijzonder bedanken omdat hij mij vele archiefstukken van ons gilde heeft toegestuurd. Ook de leden van de Riethovense heemkundewerkgroep die me grote steun hebben gegeven en samen met mij het boek hebben geredigeerd ben ik veel dank verschuldigd. Ik hoop dat iedereen, die zich interesseert voor ons gilde, datgene in dit boek kan vinden wat hij graag wil weten en dat het mag bijdragen tot een beter inzicht van en waardering voor het gilde in het algemeen.

Jan Das

Erehoofdman gilde Sint Anna Riethoven

Bestuurslid Heemkundegroep ‘Van Rijthoven toen tot Riethoven nu’